Словник термінів у сферах енергоефективності та ВДЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Альтернативні види палива. Будь-яке паливо, яке є альтернативою традиційним – газу, вугіллю, електроенергії тощо та яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.

Альтернативні джерела енергії. По-перше, це відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонця, вітру, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів тощо. По-друге, це вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів. Слід відрізняти від нетрадиційних джерел енергії.

Альтернативна енергетика. Сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії.

Б

Біобутанол. Спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що використовується як біопаливо або біокомпонент.

Біоводень. Водень, отриманий з біомаси, який є одним з видів біогазу.

Біогаз. Газ, отриманий з біомаси, що використовується як паливо.

Біодизельне паливо (біодизель). Метилові та/або етилові етери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або тваринних жирів, що використовуються як біопаливо або біокомпонент.

Біоетанол. Спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового - сирцю для використання в якості біопалива.

Біокомпонент. Біопаливо, що використовується як компонент інших видів палива.

Біологічні види палива (біопаливо). Тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або в якості компоненту інших видів палива.

Біомаса. Біологічно відновлювальна речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу. До таких належать відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів.

В

Виробник біопалива. Суб'єкт господарської діяльності, що безпосередньо виробляє біопаливо з біомаси.

Виробництво електричної енергії. Господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору.

Відпущена енергія. Електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки.

Відходи. Шлаки та відходи промисловості, сільського господарства, комунально-побутових та інших підприємств, які можуть бути джерелом або сировиною для видобутку чи виробництва альтернативних видів палива.

Вітрова електростанція. Група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс. Цей комплекс призначений для вироблення електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію.

Вітрова електроустановка. Електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію.

Вторинні енергетичні ресурси. Енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів).

Г

Гарантія походження електричної енергії. Документ, виданий органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частина або визначена кількість електричної енергії, вироблена з альтернативних джерел (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) дійсно вироблена з альтернативних джерел. Використовується для запровадження «зеленого тарифу».

Д

Добавки на основі біоетанолу. Біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива.

Додаткове паливо. Паливо, що спалюється постійно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення електричної і/або теплової потужності когенераційної установки.

Е

Енергія, вироблена з альтернативних джерел (або альтернативна енергія). Електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Ефективність використання додаткового палива. Відношення приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/або теплової енергії від когенераційної установки, обумовленого спаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергії цього додаткового палива.

З

«Зелений тариф». Спеціальний тариф, встановлений для державної закупівлі електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

К

Кваліфікація когенераційної установки. Встановлення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».

Кваліфікована когенераційна установка. Когенераційна установка, умови та показники експлуатації якої відповідають вимогам Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».

Когенераційна установка .Комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів у електричну та теплову енергію.

Когенерація (комбіноване виробництво електричної та теплової енергії).Спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу у результаті спалення палива.

М

Мала гідроелектростанція. Електрична станція, що виробляє електричну енергію шляхом використання гідроенергії, встановлена потужність якої складає більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт.

Мікрогідроелектростанція. Електрична станція, що виробляє електричну енергію шляхом використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт.

Мінігідроелектростанція. Електрична станція, що виробляє електричну енергію шляхом використання гідроенергії, встановлена потужність якої складає більше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт.

Н

Нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини. Сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, у тому числі нафтові, газові, газоконденсатні та нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива. Слід відрізняти від альтернативних джерел енергії.

О

Об'єкти альтернативної енергетики. Енергогенерувальне та інше обладнання, що виробляє енергію шляхом використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50% від встановленої потужності всіх задіяних на об'єкті джерел енергії.

Основне паливо. Паливо, що забезпечує працездатність когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.

Р

Рідке паливо з біомаси. Біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси.

С

Синтетичне біопаливо. Синтетичне вуглеводне паливо та суміші синтетичних вуглеводнів, виготовлених з біомаси.

Скидний енергетичний потенціал технологічних процесів. Вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках. Перелік цих вторинних енергетичних ресурсів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження.

Споживачі альтернативних видів палива. Фізичні та юридичні особи, які використовують технічні засоби, у тому числі двигуни внутрішнього згорання, котельні агрегати, печі, інші енергетичні агрегати, установки та машини, що працюють повністю або частково на альтернативних видах палива.

Сфера альтернативних видів палива. Сфера діяльності, пов'язана з виробництвом (видобутком), транспортуванням, зберіганням та споживанням альтернативних видів палива.

Сфера альтернативних джерел енергії. Галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел.

Т

Тариф (ціна) - грошовий  вираз  витрат  на  виробництво,  транспортування, постачання одиниці теплової енергії / електроенергії з урахуванням рентабельності  виробництва,  інвестиційної  та   інших   складових,  що  визначаються  згідно  із  методиками,  розробленими   Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Тверде біопаливо. Тверда біомаса, що використовується як котельно-пічне паливо, у тому числі дрова, торф, тирса, тріска, солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети, вироблені з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина.